Grant z Unii Europejskiej

 

 

 

Dotacje na innowacje

Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu podwodno – nadwodnego dla celów naukowych

Umowa o dofinansowanie projektu nr: POIG.01.04.00-22-009/12

Termin realizacji: 1 czerwca 2012 r. do 31 marca 2015 r.

Zakres projektu: Deep Ocean Technology Sp. z o.o. zgodnie z przyznaną dotacją w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” realizowała przedsięwzięcie, którego głównym celem było podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie efektów przeprowadzonych badań przemysłowych prowadzących do stworzenia produktu będącego nowością w skali międzynarodowej.

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, które umożliwiły opracowanie nowego produktu tj. obiektu podwodno – nadwodnego Water Discus, chronionego patentem („Patented under U.S. Patent 9010266”).

Najważniejszym efektem projektu UE było osiągnięcie zakładanych wyników badań w postaci opracowanej dokumentacji technicznej, zaświadczenia towarzystwa klasyfikacyjnego w zakresie bezpieczeństwa jednostki oraz szeregu analiz związanych z krytycznymi zagadnieniami w konstrukcji Water Discus. Dodatkowo dzięki realizacji projektu firma zatrudniła nowych pracowników i stworzyła nową komórkę B+R powołaną do prowadzenia prac badawczych niezbędnych do wdrażania nowych produktów oraz udoskonalania istniejących.

Głównym założeniem opracowanej konstrukcji jest stworzenie środowiska, które pozwoli użytkownikom Water Discus przebywać, żyć i pracować pod wodą przez nieograniczony okres czasu, a równocześnie cieszyć się widokiem rafy koralowej oraz otaczającego życia morskiego. Ponadto, technologia WD oferuje znakomite warunki dla podwodnej rekreacji oraz prac badawczych.

Projekt był realizowany we współpracy z szeregiem podwykonawców, w tym Politechniką Gdańską Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (PG WOiO) w zakresie prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, firmą StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o. w zakresie prac projektowych, firmą Wuprohyd Sp. z o.o. w zakresie prac hydrotechnicznych oraz Polskim Rejestrem Statków w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i zatwierdzenia dokumentacji konstrukcyjnej.

W okresie od 1 czerwca 2012 r. do 31 marca 2015 r. zrealizowano cztery główne zadania projektu tj.:

  1. Prowadzenie prac badawczych na modelu w skali 1:25.
  2. Kontynuacja prac badawczych na wstępnym modelu prowadzących do stworzenia ostatecznej koncepcji o wymiarach rzeczywistych.
  3. Badania symulacyjne na modelach oraz prace konstrukcyjne.
  4. Prace rozwojowe związane z opracowaniem dokumentacji do zezwolenia.

Przedsięwzięcie zostało zakończone opracowaniem sprawozdania końcowego z jego realizacji.

Poziom dofinansowania w części badawczej wyniósł 66,72 %

Wartość ogółem projektu celowego wyniosła 2 964 147 PLN

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Koniuszaniec
Project and Research Manager
Tel. kom. +48 501-254-235
e-mail: k.koniuszaniec@deep-ocean-technology.com

Grant z Unii Europejskiej

 

 
 

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności spółki Deep Ocean Technology Poland dzięki uczestnictwie w Branżowym Programie Promocji Jachty i łodzie rekreacyjne.

Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POIR.03.03.03-22-0014/16-00

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. – 31 październik 2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cele i przedmiot projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki poprzez uczestnictwo w działaniach marketingowych zaplanowanych w branżowym programie promocji marki jachtów i łodzi rekreacyjnych.

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Deep Ocean Technology Poland Sp. z o.o. w 9 międzynarodowych imprezach targowych, w ramach, których Spółka będzie uczestniczyła w charakterze wystawcy oraz w 4 indywidualnych misjach gospodarczych organizowanych na rynkach pozaeuropejskich. Dodatkowo w ramach projektu zakupiona zostanie usługa doradcza w zakresie przygotowania wejścia Spółki na rynek Chin.

Produktem promowanym na rynkach zagranicznych będzie jednostka pływająca Water Discus (WD), rozpowszechniona na świecie, jako pływający hotel podwodny. Należy zaznaczyć, iż dzięki przeprowadzonym działaniom B+R realizowanym w ramach PO IG 1.4. w okresie 06.2012 – 03.2015 r., zakres zastosowań jednostki WD produkowanej na zamówienie indywidualne może być znacznie szerszy. Warto zaznaczyć, iż ze względu na innowacyjny charakter produktu (opatentowany w USA i w Europie), jest on jedynym w swoim typie obecnie oferowanym na rynku.

Rozwój firmy poprzez uczestnictwo w projekcie ma na celu usystematyzowanie działań związanych ze zwiększeniem aktywności w sektorze marketingu dla głównego produktu firmy. Działalność promocyjna poparta w dużej mierze realizacją niniejszego projektu pozwoli na umocnienie pozycji firmy, szersze rozpropagowanie produktu ze zorientowaniem na klienta Premium, lepsza rozpoznawalność firmy, dotarcie do grupy klientów docelowych, a za czym idzie również spotęgowanie wiarygodności Spółki oraz zbudowanie zaufania do innowacyjnego na skalę światową produktu.

Całkowita wartość projektu = 1 230 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich = 850 000,00 PLN